GIANNI PELLEGRINI (1953, Italy)

cv

Gianni Pellegrini | 2010, CAOS, Casa De Gentili, San Zeno (TN), Italy

Gianni Pellegrini | 2013, Profili, artist studio, Arco (TN), Italy

Gianni Pellegrini | 2008, Istanti, acrylic on canvas, 80 x 85 cm

Gianni Pellegrini | 2005, Istanti, acrylic on canvas, 185 x 180 cm

Gianni Pellegrini | 2004, Istanti, acrylic on canvas, 85 x 150 cm

Gianni Pellegrini | 2001, Cadute, acrylic on canvas, 170 x 110 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 180 x 195 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 100 x 115 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 145 x 115 cm

Gianni Pellegrini | 2016, Profili, acrylic on canvas, 50 x 60 cm

Gianni Pellegrini | 2016, Specchi, acrylic on canvas, 45 x 60 cm

Gianni Pellegrini | 2016, Profili, acrylic on canvas, 30 x 30 cm

Gianni Pellegrini | 2016, Specchi, acrylic on canvas, 40 x 50 cm

Gianni Pellegrini | 2015, Specchi, acrylic on canvas, 90 x 140 cm