GIANNI PELLEGRINI (1953, Italy)

cv

Gianni Pellegrini | 2010, CAOS, Casa De Gentili, San Zeno (TN), Italy

Gianni Pellegrini | 2018, MiArt, Rolando Anselmi, Milan, Italy

Gianni Pellegrini | 2018, Rolando Anselmi, Berlin, Germany

Gianni Pellegrini | artist studio, early '90

Gianni Pellegrini | 2016, Specchi, acrylic on canvas, 100 x 130 cm

Gianni Pellegrini | 2016, Specchi, acrylic on canvas, 100 x 130 cm

Gianni Pellegrini | 2016, Specchi, acrylic on canvas, 90 x 120 cm

Gianni Pellegrini | 2015, Specchi, acrylic on canvas, 90 x 140 cm

Gianni Pellegrini | 2015, Specchi, acrylic on canvas, 110 x 140 cm

Gianni Pellegrini | 2015, Specchi, acrylic on canvas, 120 x 150 cm

Gianni Pellegrini | 2012, Profili, acrylic on canvas, 130 x 110 cm

Gianni Pellegrini | 2013, Profili, artist studio, Arco (TN), Italy

Gianni Pellegrini | 1988, Graffiture, acrylic on canvas, 145 x 120 cm

Gianni Pellegrini | 2008, Istanti, acrylic on canvas, 80 x 85 cm

Gianni Pellegrini | 2005, Istanti, acrylic on canvas, 185 x 180 cm

Gianni Pellegrini | 2004, Istanti, acrylic on canvas, 85 x 150 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 97 x 85 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 90 x 62 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 65 x 100 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 95 x 75 cm

Gianni Pellegrini | 2001, Cadute, acrylic on canvas, 170 x 110 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 180 x 195 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 100 x 115 cm

Gianni Pellegrini | 1993, Oltre il Segno, acrylic on canvas, 145 x 115 cm